„CHCETE MLUVIT ČESKY?“ (Kurz 1) a „CHCETE JEŠTĚ LÉPE MLUVIT ČESKY?“ (Kurz 2) představuje ucelený kurz češtiny jako cizího jazyka pro dospělé. 1. díl je určen pro začátečníky a mírně pokročilé, obsahuje učební látku rozsahu A1 až A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky (SERR), který je k dispozici v 9 identických jazykových verzích (+ ukrajinská verze v tzv. původní verzi). 
2. díl je určen studentům, kteří chtějí dosáhnout úrovně B1 a B2 podle SERR, a je k dispozici ve 2 verzích.

"UČÍM SE ČESKY 1" a "UČÍM SE ČESKY 2" jsou pracovní učebnice pro děti mladšího školního věku. Základním cílem je co nejrychlejší integrace žáka - cizince do školního kolektivu, proto témata vycházejí z reálných potřeb základní komunikace cizince s učitelem a se spolužáky.

Celkový přehled

Cílem tohoto kurzu je zprostředkovat studium češtiny komunikativní metodou tak, aby student po jejím zvládnutí byl schopen orientovat se a domluvit se ve všech běžných oblastech společenského života - ve městě, v hotelu, v restauraci, v obchodě, na poště, na nádraží, na letišti, na celnici, na dálnici, v kanceláři apod. Bude si umět smluvit s někým setkání, pozvat někoho na návštěvu, rozloučit se s ním, česky si s přáteli povypráví o rodině a svých zálibách, bude schopen vést jednoduché obchodní jednání. Zároveň se slovní zásobou a konverzačními obraty běžných témat si osvojí potřebnou gramatiku: 15 lekcí obsahuje celý základní gramatický systém češtiny. Přehledné gramatické tabulky na konci učebnice (tabulky české deklinace, konjugace a prepozic) mu pomůžou získat celkový přehled o české gramatice.

Tento kurz nabízí:

 • 15 lekcí zahrnujících všechny oblasti společenského života
 • Kompletní slovníček
 • Přehled základních společenských frází a veřejných nápisů
 • 260 minut nahrávek fonetických cvičení, dialogů a textů na audio nosiči (není součástí učebnice)
 • Klíč k cvičením včetně překladů
 • Přehledné gramatické tabulky
 • Gramatika prezentovaná v komunikativních situacích


Zvládnutí každé lekce si student může ověřit na testech.

UČEBNICE 1 je k dispozici v 10 jazykových verzích:

anglická

6. vydání, ISBN
978-80-86727-21-9

německá

9. vydání, ISBN
978-80-86727-22-6

francouzká

3. vydání, ISBN
978-80-86727-14-1

španělská

3. vydání, ISBN
978-80-86727-19-6

italská

3. vydání, ISBN
978-80-86727-15-8

ruská

5. vydání, ISBN
978-80-86727-32-5

čínská

1. vydání, ISBN
978-80-86727-26-4

vietnamská

4. vydání, ISBN
978-80-86727-36-3

polská

2. vydání, ISBN
978-80-86727-13-4

ukrajinská

2. vydání, ISBN
978-80-86727-35-6

Učebnice obsahuje:

 • Úvod do české fonetiky
 • Úvodní ilustrovaná lekce (Lekce 0) „Poslouchejte a opakujte“
 • 15 lekcí - 15 tematických celků; každá lekce je pojata jako tematická jednotka
 • Základní společenské fráze „Co říkáme“
 • Veřejné nápisy
 • Gramatické tabulky
 • Klíč řešení ke všem cvičením včetně překladu dialogů v lekcích 1-6 pro snazší porozumění českým větám na začátku vašeho studia
 • Česko-cizojazyčný slovníček
 • Gramatický rejstřík
 • 3 celostránkové ilustrace k popisování

V úvodní ilustrované lekci student jen opakuje po pedagogovi nebo audionahrávce jednotlivá slova, slovní spojení a věty k nacvičování správné výslovnosti. Memorováním si zároveň osvojuje gramatické tvary, což mu pomůže v pozdějších lekcích v gramatickém učivu.

Každá lekce má následující strukturu:

 • Základní slovní zásoba lekce
 • Gramatika (Gr)
 • Dialogy a cvičení (Cv) o ovládnutí gramatiky
 • Text 1 a Text 2 vztahující se k tématu lekce
 • Cvičení k procvičení lexika a větných struktur (Cv)
 • Modelové konverzace („Mluvní cvičení“)


PRACOVNÍ SEŠIT
je doplňujícím materiálem kurzu 1 a lze ho využívat jak při vyučování s učitelem, tak i při samostatné práci doma. Slouží též pro individuální studium a individuální opakování.

Je k dispozici v těchto verzích:

anglicko - německé

4. vydání, ISBN
978-80-86727-30-1

španělsko - italské

1. vydání, ISBN
978-80-86727-08-0

rusko - ukrajinské

3. vydání, ISBN
978-80-86727-31-8

polské

1. vydání, ISBN
978-80-86727-10-3

čínsko - vietnamské

1. vydání, ISBN
978-80-86727-29-5

15 lekcí tohoto Pracovního sešitu odpovídá 15 lekcím základní učebnice – jak slovní zásobou, tak probíranými gramatickými jevy a větnými strukturami. 16. lekce je lekce opakovací. Lekce obsahují mnoho různých typů drilových gramatických a lexikálních cvičení, cvičení komunikativní, texty podle tématu. Pracovat bude student sám, s kolegou nebo ve skupině. Typy cvičení jsou záměrně odlišné od cvičení v učebnici. To vše studentovi pomůže osvojit si učivo základní učebnice – tedy gramatické struktury, lexikum, schopnost porozumění a samostatného ústního i písemného vyjadřování v daných tematických oblastech. Jeho jazykové znalosti a dovednosti budou systematicky upevňovány a prohlubovány. Cvičení neobsahují žádné neznámé gramatické jevy, neznámá slova jsou uvedena přímo u daného cvičení.
Klíč s jejich řešením nalezne student na konci učebnice. Gramatický rejstřík v závěru učebnice slouží k jeho snazší orientaci.

AUDIONAHRÁVKA 1Přední čeští spíkři Pavel Soukup a Renata Wolfová namluvili texty označené sluchátky v učebnici i v pracovním sešitě - úvodní lekce, cvičení na výslovnost, texty, rozhovory a mluvní cvičení. Celková délka nahrávky je více jak 260 minut. K dispozici v sadě 4CD audio nebo v internetovém obchodě ke stažení ve formátu mp3. 

METODIKA

​Tento 2. díl navazuje na 1. díl a tvoří s ním ucelený kurz studia českého jazyka. Studentům zajistí dosažení stupně B1 a B2 podle SERR pro cizí jazyky.

Učebnice opakuje metody z 1. dílu – je orientována komunikativně. Prostřednictvím bohaté konverzace studentům pomůže zvládnout gramatické partie. V 10 lekcích a gramatických přehledech na konci učebnice je obsažen celý gramatický systém češtiny tak, aby učebnice mohla sloužit i jako gramatická příručka při jejich pozdějším užívání češtiny. Ke snadnější orientaci je určen rejstřík gramatických jevů. Gramatické partie jsou proto poměrně obsáhlé, při konkrétní výuce podle učebnice však studenti aktivně zvládnou na základě textů a konverzace vždy to nejužívanější z příslušného gramatického jevu.

Každá lekce je pojímána jako velká tematická jednotka. V prvních 5 lekcích si studenti rozvinou slovní zásobu u témat, na která už dovedou konverzovat – cestování, společenský kontakt, jídlo. Slovní zásoba dalších 5 lekcí už je orientována odborně – práce, ekonomika, služby, politický život, hromadné sdělovací prostředky, kultura, základní terminologie vědních oblastí (matematika, fyzika, chemie). Lexikální zásoba dané oblasti je i s překlady shrnuta na závěr každé lekce, aby si studenti lexikum dané oblasti mohli v případě potřeby snadno zopakovat a rozšířit.

Cílem učebnice je nejen zdokonalení mluveného projevu, ale i prohlubovat porozumění textu. Při četbě základního textu lekce (Text 1) znají studenti všechno lexikum, cílem rozšiřujícího textu (Text 2) je porozumět obsahu i bez znalosti části lexika, tak jak tomu je v praxi, když se setkáváte
s běžnými českými texty. Neznámá slova jsou přeložena až za textem, závisí tedy na jejich pokročilosti, nakolik tyto překlady použijete. Učebnice chce naučit aktivní práci s textem – před Textem 1 jsou uvedeny gramatické poznámky, které je upozorňují na gramatické souvislosti i vysvětlují jevy nové, a lexikální poznámky, které upozorňují na příbuznost slov a odvozování slov určitého významu (např. osoby podle zaměstnání, názvy míst atd.). U nejužívanějších sloves v češtině (být, dělat, chodit, mít, myslet, psát, brát atd.) jsou uvedeny různé významy a fráze (Rodina slov).

Ke zdokonalení výslovnosti jsou v každé lekci uvedena výslovnostní cvičení na nejobtížnější hlásky a skupiny hlásek v češtině, včetně jazykolamů.

Potřebné překlady a výklady jsou uvedeny v příslušném jazyce. Stejně jako 1. díl je i 2. díl vhodný ke studiu pro samouky – veškeré lexikum je přeloženo, na závěr učebnice je klíč
s řešením cvičení a všechny texty a konverzace si můžete poslechnout na audionahrávce.

Každá lekce je pojata jako lexikální jednotka s tímto schématem:
Dělí se na 2 části – část A a část B.

Část A - základní lexikum lekce

 • gramatické učivo (Gr)
 • konverzace a cvičení ke zvládnutí gramatického učiva
 • gramatické poznámky k Textu 1
 • lexikální poznámky k Textu 1
 • Text 1
 • cvičení ke zvládnutí lexika, větných struktur
 • modelová konverzační cvičení cvičení k danému tématu

Část B - gramatické učivo (Gr)

 • konverzace a cvičení ke zvládnutí gramatického učiva
 • Text 2
 • neznámé lexikum Text 2
 • cvičení procvičující lexikum, větné struktury, téma Textu 2
 • Rodina slov
 • Tvoření slov

UČEBNICE 2 je k dispozici ve 2 jazykových verzích:

anglicko-německé

4. vydání, ISBN
978-80-86727-28-8

ruské

2. vydání, ISBN
978-80-86727-20-2

AUDIONAHRÁVKA 2Přední čeští spíkři Pavel Soukup a Renata Wolfová namluvili texty v učebnici 2 označené sluchátky. Celková délka nahrávky je více jak 180 minut.
K dispozici v sadě 3CD audio nebo v internetovém obchodě ke stažení ve formátu mp3. 

Pracovní učebnice pro děti „Učím se česky 1 - ZOO„ a „Učím se česky 2 - Aquapark“

Je určena především
pro děti mladšího školního věku
bez znalosti zprostředkujícího jazyka.
Má pracovní formu, je využitelná k individuální
i skupinové výuce.

Je určena především
pro děti mladšího školního věku
bez znalosti zprostředkujícího jazyka.
Má pracovní formu, je využitelná k individuální
i skupinové výuce.


Základním cílem je co nejrychlejší integrace žáka - cizince do školního kolektivu, proto témata vycházejí z reálných potřeb základní komunikace cizince
s učitelem a se spolužáky. Obsahově se zaměřuje na konkrétní předměty a situace s využitím obrázků. Lze ji využít i pro žáky bez znalosti písma. Nabízí
i aktivity, které vnášejí do výuky hravost a zábavu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace